O studiju

Visokoškolsko obrazovanje tekstilnih inženjera počelo je u Karlovačkoj županiji, točnije u Dugoj Resi prje pet desetljeća (08.02.1961.-osnivanje) pri čemu kroz godine zaonski su se propisi oko konstituiranja, organizacije i registracije mnogo puta mijenjali.

Odjel Tekstilstva danas je sastavnica Veleučilišta u Karlovcu na kojem se izvodi stručni studij tekstilstva. Tijekom 2005.godine izrađen je novi nastavni plan i program stručnog studija tekstilstva koji je u potpunosti usklađen sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a to znači i s odredbama Bolonjske deklaracije. Temeljem dobrog rada, te zapošljavanjem novog nastavnog osoblja na Veleučilištu u Karlovcu je za stručni studij tekstilstva dobio trajnu dopusnicu 4.svibnja 2009.godine.

Studij tekstilstva izvodi se kao redovni studij koji traje šest semestra (3 godine), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.

Stručni studij tekstilstva, Odjela tekstilstva na Veleučilištu u Karlovcu zasniva se na suvremenim znanstvenim spoznajama o tekstilu i tekstilnim tehnologijama, te je koncepcijski i strukturom usklađen s načelima Bolonjskog procesa i vrednovanja rada studenata putem ECTS bodova tako da se opća koncepcija studija temelji na primjerenom opterećenju nastavnim obavezama (predavanja,vje_be, seminari)od 25 do 27 sati tjedno. Studijski program osmišljen jetako, da uz primjereno zalaganje studenata omogućava studiranje po načelu godina za godinu. To znači da se očekuje od studenta redovito pohađanje svih oblika nastave, te da u njima aktivno sudjeluje.

Program studija omogućava studentu da sve obveze vezane uz pojedini kolegij obavi tijekom nastave tog predmeta ili neposredno nakon završetka nastave.

Sustavom kontinuirane provjere znanja putem kolokvija potiče se studenta na kontinuiran rad, što je pretpostavka za uspješno praćenje nastave i polaganja ispita s ciljem redovitog studiranja i pravovremenog završetka studija.

Studij je koncipiran tako da student upoznaje građu i svojstva tekstilnih materijala koji se izrađuju ili prerađuju (vlakna, tekstilni plošni proizvod) i da upoznaje osnovne in_enjerske zakonitosti (osnove strojarstva, elektrotehnika, automatizacija), a sve na bazi savladavanja potrebnih fundamentalnih prirodnih znanja (matematika, fizika, kemija). Uz sve to studenti se upoznaju s osnovama tehnoloških operacija i procesa, od proizvodnje vlakana, oplemenjivanja tekstilnih materijala do izrade gotovog odjevnog predmeta.

Nadalje, izučavaju se tehnike konstruiranja odjeće i upoznaju procesi proizvodnje odjeće, te se upoznaje s računalnim upravljanjem svih procesa u odjevnoj industriji, te studijem rada

i ergonomski povoljnim metodama proizvodnje.

Stručni studij tekstilstva usmjeren je praktičnim znanjima pri čemu u odnosu predavanja i vježbi daje se važnost vježbama kad god je to moguće. Povezanost s praksom stručnog studija ogleda se i u činjenici da su studenti obvezni provesti određeno vrijeme na stručnoj praksi u industrijskim pogonima. Student završava stručni studij obranom završnog rada na završnom ispitu. Završni ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom. Završni rad student izrađuje nakon što je izvršio sve obveze iz studija (položio ispite, kolokvije, stručnu praksu).

Način zadavanja završnog rada, te obrana završnog rada detaljno je razrađena Pravilnikom o završnom ispitu Veleučilišta u Karlovcu.

Po završetku studija studentu se izdaju svjedodžba i kopija zapisnika o položenim ispitima.

Završetkom studija stječe se stručni naziv prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer tekstilne tehnologije.

Inženjer tekstilne tehnologije osposobljen je za organiziranjei vođenje procesa u tekstilnim tvrtkama. Također se može uklopiti u bilo koju fazu proizvodnje u poduzeću, kao i da stekne cjelokupni uvid proizvodnog procesa, da organizira i rukovodi procesom, te da pruži svoj prilog racionalizaciji unapređenju proizvodnje. U proizvodnim pogonima inženjeri tekstilne tehnologije mogu obavljati poslove tehnologa, rukovoditelja pogona, direktora.

U prvu godinu stručnog studija mogu se upisati sve osobe koje su završile srednju školu u trajanju od tri ili četiri godine, te su u razredbenom postupku (vrednovanje uspjeha u srednjoj školi) svrstane u upisnu kvotu. U prvu godinu studija mogu se, naravno prema novom programu upisa, upisati osobe koje su položile državnu maturu i stekle uvjete za upis.